Mythbusters

Sarah Chalke vs. Kari Byron

reduction